Different fish species in the Ebro

Different fish species in the Ebro

Different fish species in the Ebro Ceitón visvakanties off grid huisje huren

English Dragging a fish out of the water that is bigger than yourself? That's possible when you take a fishing holiday on the banks of the Ebro river, which flows into the Mediterranean.
Book your stay at Ceiton Bay Chalets and experience the fishing holiday of your life! Here you catch catfish of epic sizes, but also carp, zander, perch and black bass.

Which fish species live in the Ebro?
We are happy to list the different fish species that you will be able to catch because they appear frequently in the Ebro.

 • Catfish

 • European catfish (Silurus glanis) is a species of fish that belongs to the bony fish (Osteichthyes).
  The catfish can be recognized by its flat mouth, its 'round' body with a big belly and long tail. The catfish has six beard wires, a small dorsal fin and a long anal fin. He sees badly because of his small eyes. The hearing of the catfish is all the better.

  The largest measured catfish measured no less than 278 cm and had a weight of 144 kg. On average, a catfish of around 25 years old measures 150 to 180 cm.

  Food
  A young catfish lives mainly from invertebrates that he finds at the bottom, but soon it starts to hunt larger animals. Bream, carp, eel and zander are beloved prey. But catfish also hunt waterfowl such as coots, amphibians and small mammals.

  Appearance
  The catfish is usually dark green to black at the top and silvery to white at the bottom. But it's also possible that you come across an albino (white fish with red eyes). This is common in the catfish.

  Catch catfish
  The excellent hearing of the catfish is used by fishermen. With wood a sound is created that attracts the catfish. Also the use of sound making bait is possible. Fishermen use live bait such as eel, crucian carp, gibbel or small carp, or lures such as plugs, rubber lures and spoons. When using bait fish, it is kept in one place with buoys and lead. Fishing with fish meal boilies or a bunch of dew peas as bait is also possible.

 • Carp

 • The European carp (Cyprinus carpio) is a bony fish from the order of carpids. The carp is recognizable by its 4 beard wires and the long dorsal fin with very strong first rays. In nature it can be 30 to 40 years and can be up to 120 cm long.

  Carp fishing is very popular. Especially the use of the bolt rig system (self-hook system) with electronic bite indicator contributed to this.

 • Zander

 • The zander (Sander lucioperca) is a freshwater fish from the family of the real perch (Percidae). The zander is about 120 centimeters long and can get 10 to 12 years old.

  Food
  The young pike-perch eats small creatures such as water fleas. As he grows, he shifts to catching and eating larger prey, especially elongated fish.

  Appearance
  The zander is long and has a pointy head. The color of the pike-perch depends on the soil and the amount of light in the water and can be silver-gray to golden-brown. The zander has vague dark stripes on its side. The eyes are large and glassy, ​​and gave the zander the nickname 'glass eye'. Male walleye have a dark belly.

  Fishing for zander
  The zander is a consumption fish and is fished by both professional and sport fishermen. Because the fish uses his scent when catching food, he is caught with a strip of fish as bait.

 • Perch

 • The perch (Perca fluviatilis) comes from the family of fish Real Perch (Percidae), which is native to the Benelux. Relatives of this species include the pike-perch and the pos.

  Appearance
  The perch has a high body, two dorsal fins and a distinctive pattern of (usually six) dark cross bands. At the back of the front dorsal fin the perch always has a black spot. The tail and the lower fins have an orange hue. The front dorsal fin as well as the belly and pectoral fins have hard jets with a sharp point, if you are pricked because of this it can be very irritating because of the mucus of the fish. The perch can be up to 60 centimeters long and 4.5 kilograms heavy, and about 16 years old.

 • Black bass

 • The black bass (Micropterus salmoides) is a major representative of the family of the sunbathers (Centrarchidae). With ideal living conditions, he can achieve a length of almost one meter and a maximum weight of 10 kilos. But most adult fish measure around 40 cm. Around the age of 5 years, female trout counts are twice as large as the males. The forelast lives on fish, crustaceans and frogs, crabs, salamanders, snakes, mice, turtles and even birds.

  Appearance
  The young forelast is olive-green with a dark back, light-colored flanks and a white belly. On the side he has a dark, irregularly shaped band. Older fish are uniformly gray or dark olive green.
  The shape of the body is spindle-shaped and flattened laterally. The head covers more than 25% of its total length. The dorsal fin is divided into two parts, the first part has 10 spines and the second part has 11 to 14 rays.

  Stay in our chalets at Ceiton Bay

  We hope to have sparked your enthusiasm for a fishing holiday on the banks of the famous Ebro River and look forward to seeing you at the Ceiton Bay chalets. Would you like to know more about our beautiful and fully equipped chalets? Take a look around our website. We are happy to help you with any questions!

  Follow us on Facebook and stay up to date with all the latest news about sport fishing and fishing holidays in Spain.

  Nederlands Een vis uit het water halen die groter is dan uzelf? Het kan wanneer u komt vissen in de Ebro rivier, welke uitmondt in de Middellandse Zee.
  Boek nu uw verblijf bij Ceiton Bay Chalets en beleef de visvakantie van uw leven! Hier vangt u meervallen van epische groottes, maar ook karpers, snoekbaars, baars en black bass.

  Wat kunt u vangen?
  Wij zetten graag de verschillende vissoorten die veelvuldig voorkomen in de Ebro voor u op een rijtje.

  • Meerval

  • De Europese meerval (Silurus glanis) is een vissoort die behoort tot de beenvissen (Osteichthyes). Hij wordt ook wel 'val' of 'visduivel' genoemd.
   De meerval kunt u herkennen aan zijn platte bek, zijn 'ronde' lichaam met dikke buik en lange staart. De meerval heeft zes baarddraden, een kleine rugvin en een lange aarsvin. Door zijn kleine ogen ziet hij slecht. Horen kan de meerval des te beter.

   De grootste gemeten meerval mat maar liefst 278 cm en had een gewicht van 144 kilo. Gemiddeld meet een meerval van rond de 25 jaar oud 150 tot 180 cm.

   Voedsel
   Een jonge meerval leeft voornamelijk van ongewervelde diertjes die hij op de bodem vindt, maar begint al snel te jagen op grotere dieren. Brasem, karper, paling en snoekbaars zijn geliefde prooien. Maar meervallen jagen ook op watervogels zoals meerkoeten, amfibieën en kleine zoogdieren.

   Uiterlijk
   De meerval is meestal donkergroen tot zwart aan de bovenzijde en zilverachtig tot wit aan de onderzijde. Maar het is ook mogelijk dat u een albino (wit met rode ogen) tegenkomt. Dit komt bij de meerval veel voor.

   Meerval vangen
   Het uitstekende gehoor van de meerval wordt door vissers handig gebruikt. Met zogenoemd kwakhout wordt een geluid gemaakt dat de meerval aantrekt. Ook het gebruik van lokaas dat geluid maakt is mogelijk. Vissers gebruiken daarbij levend aas, zoals paling, kroeskarper, giebel of kleine karper, of kunstaas, zoals pluggen, rubber kunstaas en lepels. Bij het gebruik van aasvis wordt deze met boeien en lood op één plek gehouden. Vissen met vismeelboilies of een bos dauwpieren als aas is ook mogelijk.

  • Karper

  • De Europese karper (Cyprinus carpio) is een beenvis uit de orde van karperachtigen. De karper is herkenbaar aan zijn 4 baarddraden en aan de lange rugvin met zeer sterke eerste vinstralen. In de natuur kan hij 30 tot 40 jaar worden en tot 120 cm lang worden.

   Karpervissen is erg populair. Vooral het gebruik van het bolt rig-systeem (zelfhaaksysteem) met elektronische beetverklikker heeft hieraan bijgedragen.

  • Snoekbaars

  • De snoekbaars (Sander lucioperca), ook wel zander genoemd, is een zoetwatervis uit de familie van de echte baarzen (Percidae). De snoekbaars kan 120 centimeter lang en 10 tot 12 jaar oud worden.

   Voedsel
   De jonge snoekbaars eet kleine beestjes zoals watervlooien. Naarmate hij groter wordt gaat hij over op het vangen en eten van grotere prooien, met name langwerpige vissen.

   Uiterlijk
   De snoekbaars is lang en heeft een puntige kop. De kleur van de snoekbaars is afhankelijk van de bodem en de hoeveelheid licht in het water en kan zilvergrijs tot goudbruin zijn. De snoekbaars heeft vage donkere strepen op zijn zij. De ogen zijn groot en glazig, en leverde de snoekbaars de bijnaam 'glasoog' op. Mannetjessnoekbaarzen hebben een donkere buik.

   Vissen op snoekbaars
   De snoekbaars is een consumptievis en wordt zowel door beroeps- als sportvissers bevist. Omdat de vis bij het vangen van voedsel gebruik maakt van zijn geur, wordt hij wel gevangen met een reepje vis als aas.

  • Baars


  • De baars (Perca fluviatilis) is een vis uit de vissenfamilie Echte baarzen (Percidae), die in de Benelux inheems voorkomt. Verwanten van deze soort zijn onder andere de snoekbaars en de pos.

   Uiterlijk
   De baars heeft een hoog lichaam, twee rugvinnen en een kenmerkend patroon van (meestal zes) donkere dwarsbanden. Aan de achterkant van de voorste rugvin heeft de baars altijd een zwarte vlek. De staart en de onderste vinnen hebben een oranje zweem. De voorste rugvin evenals de buik- en borstvinnen hebben harde stralen met een scherpe punt, als je hierdoor geprikt wordt kan het erg irriteren vanwege het slijm van de vis. De baars kan tot 60 centimeter lang en 4,5 kilogram zwaar, en ongeveer 16 jaar oud worden.

  • Black bass (forelbaars)

  • De black bass (Micropterus salmoides) is een grote vertegenwoordiger van de familie van de zonnebaarzen (Centrarchidae). Hij kan bij ideale leefomstandigheden een lengte behalen van bijna een meter en een gewicht van maximaal 10 kilo. Maar de meeste volwassen vissen meten rond de 40 cm. Rond de leeftijd van 5 jaar zijn vrouwtjesforelbaarzen twee keer zo groot als de mannetjes. De forelbaars leeft van vis, schaaldieren en kikkers, krabben, salamanders, slangen, muizen, schildpadden en zelfs vogels.

   Uiterlijk
   De jonge forelbaars is olijfgroen met een donkere rug, lichtgekleurde flanken en een witte buik. Op de zijkant heeft hij een donkere, onregelmatig gevormde band. Oudere vissen zijn egaal grijs of donker olijfgroen.
   De vorm van het lijf is spoelvormig en zijdelings afgeplat. De kop beslaat meer dan 25% van zijn totale lengte. De rugvin is verdeeld in twee delen, het eerste deel heeft 10 stekels en het tweede deel 11 tot 14 vinstralen.

  Verblijf in een van onze chalets bij Ceiton Bay

  We hopen uw enthousiasme voor visvakantie aan de oevers van de beroemde Ebro-rivier te hebben aangewakkerd en verheugen ons op uw komst naar de chalets van Ceiton Bay. Wilt u meer weten over onze prachtig en compleet uitgeruste chalets? Kijk gerust eens rond op onze website. Bij vragen staan we u graag te woord!

  Volg ons op ook Facebook en blijf op de hoogte van al het laatste nieuws rondom sportvissen en visvakantie in Spanje.

  Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina News/blog.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.